SMS-gatewayFlådestyringAutomatisk kørebogPriserKontakt
Fjernsupport ☎ 899 399 00 Log ind

Send med HTTP / HTTPS

Alle afsendelser med HTTPS skal ske til flg. URL:
https://sms.stadel.dk/send.php

Alle kald skal laves som HTTP GET eller HTTP POST.

Følgende variabler er mulige. 
Variabel  Beskrivelse  Påkrævet 
user  Brugernavn  Ja 
pass  Password  Ja 
message  Besked der skal sendes, max 1530 tegn

Hvis beskeden overstiger 1530 tegn fjernes ekstra tegn automatisk for at sikre levering

Bemærk at ældre telefonen kan have problemer med at modtage mere end 459 tegn, svarende til 3 SMS á 153 tegn.
Ja 
mobile 

Modtager, adskil flere med komma 

Husk landekode uden + eller 00 foran, f.eks. 4542420321

Ja, hvis ikke group er angivet
group ID på gruppe (under medlemmer), kan ikke angives samtidig med mobile

Beskeden sættes til afsendelse og efterfølgende afsendes beskederne
Ja, hvis ikke mobile er angivet
sender  Afsender, 3 - 11 tegn, tilladte tegn: a-z 0-9 Nej 
sms_id  Eget ID for afsendt besked, adskil med komma, hvis der er flere modtagere. Tilladt op til 50 tegn. Nej 
url_ok  URL der skal kaldes, hvis beskeden leveres korrekt til modtageren. Tilladt op til 250 tegn. Nej 
url_error URL der skal kaldes, hvis beskeden ikke leveres korrekt til modtageren. Tilladt op til 250 tegn. Nej 
time Tidspunkt for afsendelse af besked, beskeden lægges i 'Besked arkiv' til senere afsendelse
Angives i formatet åååå-mm-dd tt:mm, f.eks. 2008-12-14 20:30
Nej 
department Benyttes hvis du ønsker at inddele din statistik i flere afdelinger. Kan indeholde bogstaver og tal (a-z samt 0-9). Op til 25 tegn. Nej
gsm_id

Benyttes ved afsendelse via hostet simkort. Kræver dit eget hostet simkort.
Flg. parametre har ikke nogen funktion, når der sendes via hostet simkort: sender, sms_id, url_ok, url_error, department

Hvis du har hostet flere simkort, kan du angive parameteren "auto", hvorved der automatisk vælges det simkort, der har færrest sms i udbakke.

Nej 

Som svar på HTTP kaldet modtages f.eks. følgende:
 
OK|12345|Sendt til SMS-gateway
OK|12346|Sendt til SMS-gateway
 
Der vil optræde en linie for hver modtager. Første parameter er enten "OK" eller "ERROR". Ved "ERROR" medsendes en fejl-besked som sidste parameter.
 
Bemærk at vores SMS-gateway afviser gentagne afsendelser inden for 60 sekunder, dvs. hvor alle parametre er ens som det tidligere kald.
 
Desuden afviser vores SMS-gateway hvis der sendes mere end 10 beskeder til samme nummer inden for 5 minutter.
 
Encodingen er ISO-8859-1.
 
 
Funktion til afsendelse af SMS:
function send_sms($mobile, $message, $sender)
{
  $user = "Dit brugernavn her";
  $pass = "Dit password her";
  $gsm_id = ""; 			// Angiv GSM-ID, hvis du vil sende via hosted simkort
  $url_ok = ""; 			// Angiv en URL her, hvis vi skal kalde den, når SMS er leveret
  $url_error = ""; 		// Angiv en URL her, hvis vi skal kalde den, hvis SMS fejler
  
  $response = file_get_contents("https://sms.stadel.dk/send.php" .
    "?user=" . urlencode($user) . 
    "&pass=" . urlencode($pass) . 
    "&mobile=" . urlencode($mobile) . 
    "&message=" . urlencode($message) .
    "&sender=" . urlencode($sender) .
    "&gsm_id=" . urlencode($gsm_id) .
    "&url_ok=" . urlencode($url_ok) .
    "&url_error=" . urlencode($url_error));
    
  if (preg_match("/^OK\|([0-9]+)\|(.*)$/", $response, $array))
  {
    // Afsendelse OK
    $id = $array[1];	// Her har du vores ID for denne SMS, gem det, hvis du har behov for det
    return true;
  }
  elseif (preg_match("/^ERROR\|([0-9]+)\|(.*)$/", $response, $array))
  {
    // Afsendelse fejlet
    $error = $array[2];
    return $error;
  }
  else
  {
    // Ukendt svar fra server
    $error = "Ukendt svar";
    return $error;
  }
}
Anvendelse af funktionen:
$result = send_sms("4512345678", "Hej dette er en test-SMS. Har du fået den?", "4512345678");
if ($result === true)
{
	echo("SMS afsendt korrekt");
}
else
{
	echo("SMS ikke afsendt korrekt. ($result)");
}
Funktion til afsendelse af SMS (kan med fordel placeres i et modul ved anvendelse i Access):
Private Function url_encode(ByVal str As String) As String
  Dim newstr, chr As String
  Dim i As Integer
  
  For i = 1 To Len(str)
    chr = Mid(str, i, 1)
  
    Select Case Asc(chr)
    
      Case 32
        newstr = newstr & "+"
        
      Case 48 To 57, 65 To 90, 97 To 122
        newstr = newstr & chr
        
      Case Else
        newstr = newstr & "%" & Right("0" & Hex(Asc(chr)), 2)
    
    End Select
  Next i
  
  url_encode = newstr
End Function

Public Function send_sms(ByVal mobile As String, ByVal message As String, ByVal sender As String) As String
  Dim user, pass, gsm_id, url_ok, url_error, response As String
  Dim ohttp As Object
  
  user = "Dit brugernavn her"
  pass = "Dit password her"
  gsm_id = ""       ' Angiv GSM-ID, hvis du vil sende via hosted simkort
  url_ok = ""       ' Angiv en URL her, hvis vi skal kalde den, når SMS er leveret
  url_error = ""     ' Angiv en URL her, hvis vi skal kalde den, hvis SMS fejler
  
  On Error GoTo httperror
  Set ohttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  ohttp.Open "GET", "https://sms.stadel.dk/send.php" & _
    "?user=" & url_encode(user) & _
    "&pass=" & url_encode(pass) & _
    "&mobile=" & url_encode(mobile) & _
    "&message=" & url_encode(message) & _
    "&sender=" & url_encode(sender) & _
    "&gsm_id=" & url_encode(gsm_id) & _
    "&url_ok=" & url_encode(url_ok) & _
    "&url_error=" & url_encode(url_error) & _
    "&" & CStr(Timer), True
  ohttp.SetRequestHeader "Connection", "Close"
  ohttp.Send
  
  ' Venter på HTTP objektet får svar
  iTimeout = Timer + 3  ' Du kan ændre timeout, hvis det er nødvendigt
  While iTimeout > Timer And ohttp.ReadyState <> 4
    DoEvents
  Wend
  
  If (ohttp.Status = 200 Or ohttp.Status = 201) Then
    ' HTTP kald er gået godt
    
    If (Left(ohttp.responseText, 3) = "OK|") Then
      ' Afsendelse OK
      send_sms = "OK"
    ElseIf (Left(ohttp.responseText, 8) = "ERROR|0|") Then
      ' Afsendelse fejlet
      send_sms = ohttp.responseText
    Else
      ' Ukendt svar fra server
      send_sms = "Ukendt svar"
    End If
    
  Else
    ' Ukendt svar fra server
    send_sms = "Serverfejl " & CStr(ohttp.Status)
    
  End If

  Set ohttp = Nothing
  Exit Function
  
httperror:
  ' Uventet fejl
  Set ohttp = Nothing
  send_sms = Err.Description
End Function
Anvendelse af funktionen:
Dim result As String
result = send_sms("4512345678", "Hej dette er en test-SMS. Har du fået den?", "4512345678")
If (result = "OK") Then
  MsgBox ("SMS afsendt korrekt")
Else
  MsgBox ("SMS ikke afsendt korrekt. (" & result & ")")
End If
Funktion til afsendelse af SMS:
import urllib.request

def send_sms(mobile, message, sender):
  user = "Dit brugernavn her"
  passw = "Dit password her"
  gsm_id = ""               # Angiv GSM-ID, hvis du vil sende via hosted simkort
  url_ok = ""               # Angiv en URL her, hvis du vil kalde den, hvis SMS er leveret
  url_error = ""             # Angiv en URL her, hvis du vil kalde den, hvis SMS fejler

  params = {
    "user": user,
    "pass": passw,
    "mobile": mobile,
    "message": message,
    "sender": sender,
    "gsm_id": gsm_id,
    "url_ok": url_ok,
    "url_error": url_error,
    "utf8": "true"
  }
  data = urllib.parse.urlencode(params)
  data = data.encode("ascii")
  req = urllib.request.Request("https://sms.stadel.dk/send.php", data)
  with urllib.request.urlopen(req) as response:
    body = response.read().decode("iso-8859-1")
    if (body[0:3] == "OK|"):
      return True
    elif (body[0:6] == "ERROR|"):
      return body[8:]
    else:
      return "Ukendt svar: " + body
Anvendelse af funktionen:
result = send_sms("4512345678", "Dette er en test - har du modtaget den?", "4512345678")
if result == True:
  print("SMS afsendt korrekt")
else:
  print("SMS ikke afsendt korrekt. (" + result + ")")
Cookie- og privatlivspolitik Handelsbetingelser
Stadel.dk ApS, Liseborg Mark 32A, 8800 Viborg, Denmark, CVR DK36938447